Meer Informatie

  • Meer weten?
  • FAQ
Meer weten?

Vraag hieronder de KerkSpiegel en KerkKijker informatiebrochure aan
[contact-form-7 id=”413″ title=”Informatie Aanvraag”]

Wat is het nut van de KerkSpiegel?

Wat is het nut van de KerkSpiegel?

De KerkSpiegel is een verzameling vragen met als uitgangspunt: ‘Vragen stellen brengt ontwikkeling op gang’. De uitkomsten van de spiegels geven een idee van wat je als gemeente als geheel motiveert. Ook krijg je zichtbaar waar je als gemeente goed in bent en minder goed rond kernfuncties van kerk-zijn. Die uitkomsten noemen we een spiegelbeeld.

Mensen kijken op verschillend manieren naar hun gemeente. En wat ze zien waarderen ze persoonlijk. Daarom is het gesprek erover zinvol en ondersteunend voor een gezamenlijke beeldvorming en inzicht krijgen in hoe een ander kijkt en denkt. Ook het kijken zelf (aan de hand van kernvragen) blijkt vaak zinvol: je wordt je bewust van jouw denken over de gemeente. En het onderling gesprek over de KerkSpiegel als gemeente is heel waardevol, je praat als mensen over God, je geloof en de kernen van het kerk-zijn. Door de KerkSpiegel denk je als (lid van de) gemeente na over het geheel van het gemeente zijn. Iedereen mag zijn of haar beeld van de gemeente geven. En door te zien hoe ‘de ander’ kijkt, leer je zien wat ‘de ander’ ziet. Dat geeft soms heel nieuwe doorkijkjes en andere perspectieven.

In de afgelopen jaren merkten we dat in gemeentes de KerkSpiegel veel interessante gesprekken en gedachten opleverden. De informatie die uit de KerkSpiegel op die manier naar voren kwam bleek zinvol als basis voor verder gesprek en (ver)nieuw(d) beleid. Zo kan de informatie bijvoorbeeld gebruikt worden bij beroepingswerk, om een meerjarenplan op te stellen of om kerkenraad en commissies te helpen sámen dezelfde richting op te werken. Soms komen ook verschillenden gedachten en belevingen van (groepen) gemeenteleden veel duidelijker in beeld en worden zo bespreekbaar.

Wat is de rol van de kerkenraad in dit proces?

Wat is de rol van de kerkenraad in dit proces?

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente én is ook de beslissende instantie. Daarom wordt de KerkSpiegel nooit uitgevoerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van de kerkenraad. Ook het rapport dat Bureau Kerkwerk schrijft, wordt eerst voorgelegd aan de kerkenraad. De kerkenraad kan er uiteraard voor kiezen om de uitvoering van de KerkSpiegel in de gemeente uit te besteden aan een gemeentelid of stuurgroep. Een kerkenraad heeft de mogelijkheid om de KerkSpiegel in beperkte kring te doen als voortraject op de KerkSpiegel in de hele gemeente. Dat geeft de mogelijkheid om het instrument uit te proberen.

Voor wie is het KerkSpiegel-rapport bestemd?

Voor wie is het KerkSpiegel-rapport bestemd?

Principieel is een KerkSpiegel-rapport bestemd voor de gehele gemeente. Ieder is gevraagd zijn of haar mening te geven, velen zijn aan het denken gezet en de eerste gesprekken zijn op gang gekomen. De KerkSpiegel is bedoeld om dat gemeentebrede proces te ondersteunen en daarom willen we de verzamelde informatie dan ook delen met de gehele gemeente. Wel is het zo dat het rapport door Bureau Kerkwerk eerst aan de kerkenraad wordt aangeboden. Daarbij stellen we de vraag of de kerkenraad herkent wat in het rapport over de gemeente wordt geschreven. Bureau Kerkwerk wil daarmee een check doen van het beeld dat wordt afgelezen uit de aangeleverde gegevens. Hier kan de kerkenraad dus nog op reageren. De conclusies en aanbevelingen van het rapport komen voor rekening van de auteur: Bureau Kerkwerk.

Hoe ziet een KerkSpiegel-rapport eruit?

Hoe ziet een KerkSpiegel-rapport eruit?

Het KerkSpiegel-rapport bevat een weergave van de resultaten van het onderzoek. Uit de antwoorden op de waarderingsvragen en de antwoorden op de open vragen schetst Bureau Kerkwerk een beeld van de gemeente. op basis van dat beeld worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Het rapport wordt voorgelegd aan de kerkenraad van de betrokken gemeente en daarna aangeboden aan alle gemeenteleden. Een voorbeeldrapport is hier te vinden.

Hoe organiseer ik een KerkSpiegel-traject in mijn eigen gemeente?

Hoe organiseer ik een KerkSpiegel-traject in mijn eigen gemeente?

In vrijwel alle gemeenten neemt een (tijdelijke) commissie of contactpersoon de organiserende taken in het uitvoeren van de KerkSpiegel in de lokale gemeente op zich, op aanwijzen van de kerkenraad. Via Bureau Kerkwerk is een stappenplan te verkrijgen en ook denken we graag mee over hoe u het traject in uw gemeente aanpakt. Voorbeelden van artikelen voor kerkbladen, powerpoints etc. zijn via Bureau Kerkwerk te verkrijgen.

Hoe lang duurt een KerkSpiegel-traject?

Hoe lang duurt een KerkSpiegel-traject?

Een KerkSpiegel-traject duurt van begin tot eind minimaal drie maanden. Tussen de start van het gemeentebrede onderzoek en de presentatie van de resultaten zit al snel een maand of twee. Daaromheen zitten nog een aantal informerende avonden en veel voorbereidend- en afrondend werk van zowel Bureau Kerkwerk als de stuurgroep in de lokale gemeente. Na de presentatie van het rapport ben je als gemeente meestal niet klaar: de resultaten vragen om verdere bezinning in de gemeente en/of kerkenraad.

Waarom zitten er gemeenteavonden in dit traject?

Waarom zitten er gemeenteavonden in dit traject?

Het doel van de KerkSpiegel is om binnen de gemeente een reflectieproces te starten over de identiteit van de gemeente. Voor dat proces is gesprek een belangrijke voorwaarde. De gemeenteavonden willen ruimte bieden voor dat gesprek. Daarnaast zijn de gemeenteavonden bedoeld om toelichting te geven op het traject en om vragen te beantwoorden. In het informatiepakket over de KerkSpiegel vind je meer over de inhoud van de gemeenteavonden. Als laatste leveren de avonden zelf al een bijdrage aan de gemeenteopbouw: ontmoeting, gerichte gesprekken rond kernthema’s, inzicht in elkaars denken en beleven.

Hoe krijg ik iedereen zo ver om mee te doen?

Hoe krijg ik iedereen zo ver om mee te doen?

Onze ervaring is dat de respons op de KerkSpiegel vrij hoog ligt. De meeste mensen vinden het fijn om te vertellen (te schrijven) hoe ze tegen de gemeente aankijken, ook als ze minder betrokken zijn. Uiteraard is het van belang dat men goed geïnformeerd wordt over het hoe en waarom van de KerkSpiegel en de data waarop er gemeenteavonden en/of deadlines zijn. In principe worden de vragen van de KerkSpiegel digitaal beantwoord. Gemeenteleden die de vragen niet digitaal kunnen of willen invullen (ziekte, beperking, ouderdom) kunnen binnen de gemeente geholpen worden of de vragen opsturen naar Bureau Kerkwerk.

Vanaf welke leeftijd kunnen jongeren meedoen aan de KerkSpiegel?

Vanaf welke leeftijd kunnen jongeren meedoen aan de KerkSpiegel?

De KerkSpiegel is bedoeld voor alle individuele gemeenteleden van 16 jaar en ouder. Die ondergrens hangt samen met de mogelijkheid van mensen tot zelfreflectie. In overleg met de organiserende gemeente kan hiervan afgeweken worden. In gemeenten met veel jongeren en/of een om de respons onder jongeren te verhogen kan een speciale jongerenavond KerkSpiegel worden gegeven. De jongeren die daar aanwezig zijn hoeven nadien de KerkSpiegel niet meer via internet in te vullen.

Wat gebeurt er met de gegevens die ingevuld worden?

Wat gebeurt er met de gegevens die ingevuld worden?

De gegevens die op de site worden ingevuld, worden anoniem verwerkt. De e-mailadressen en telefoongegevens die Bureau Kerkwerk vraagt, worden alleen gebruikt ter verificatie en, indien nodig en er toestemming voor wordt verleend, om opheldering te vragen over een gegeven antwoord. Die gegevens komen dus niet in het rapport en gaan niet naar de kerkenraad. De anonieme gegevens (dus zonder telefoonnummers en emailadressen) worden bewaard in een grote database met alle andere KerkSpiegels en worden gebruikt om kennis over kerken te vergaren.

We hebben de KerkSpiegel gedaan. Hoe nu verder?

We hebben de KerkSpiegel gedaan. Hoe nu verder?

Het ingaan van een KerkSpiegel-traject schept verwachtingen. Ieder mag meedenken en meepraten over de gemeente en vaak wordt van die mogelijkheid volop gebruik gemaakt. Echter dat betekent ook dat het rapport niet zomaar in de la kan verdwijnen. De kerkenraad of beleidscommissie gaat aan de slag met de resultaten en aanbevelingen uit het rapport en indien gewenst kan Bureau Kerkwerk daarin ondersteunen. Het is goed om voordat besloten wordt tot het doen van de KerkSpiegel, na te denken over de tijd en energie die het kost om de KerkSpiegel te doen en of je bereid bent met de resultaten aan de slag te gaan. In de adviezen in het rapport staan ook diverse handvatten om over door te lezen / denken en om mee aan de slag te gaan.