Alternatieve ‘kerkspiegels’

Een overzicht van andere (bestaande) onderzoeken

In Nederland zijn meer methoden om de gemeente ‘door te lichten’.
Hieronder geven we van een aantal een korte impressie en de link.

  • Parochiemonitor
  • Gemeentediagnose
  • Kerk in Beeld
  • Natuurlijke Opbouw
  • Gezonde gemeente
Parochiemonitor – Fontys hogeschool
“De parochiemonitor brengt de actuele situatie van een parochie in beeld. De uitkomsten worden gerelateerd aan 5 bestaande parochiemodellen. er zijn in totaal meer dan 110 vragen. Op basis van de uitkomsten, gerelateerd aan de sociologsche gegevens van de parochie en de 5 modellen, kan een parochie zijn koers bepalen.
De parochiemonitor is een wetenschappelijk instrument. Ze is bedoeld voor parochiebesturen en geeft een beeld van de parochie gezien door de ogen van het bestuur. Meer info…
Gemeentediagnose – Praktijkcentrum

Het Praktijkcentrum ontwikkelde een Gemeente-Diagnosemodel. “Om als kerk je ‘startpunt’ te bepalen.”

Het is een vragenlijst die je gemeente invult via internet. Met 52 uitspraken die via uitspraken van gemeenteleden een momentopname oplevert. Het model meet op vier functies van gemeente-zijn: vieren, leren, zorgen en bouwen. Het GDM is zo ontwikkeld dat alle vier functies uitgewerkt zijn naar drie dimensie: God, elkaar en wereld. Zo krijg je van de functies te zien waar je als gemeente op gericht bent …” Meer info…

Gemeente in Beeld / René Erwich
De ‘onderzoeksbeweging CLS’, schrijft René Erwich, onderzoekt in kerken een negental kernkwaliteiten:

  • drie ervan zijn intern gericht (geloof, eredienst, gemeenschap),
  • drie gericht op inspiratie (visie, leiderschap, vernieuwing)
  • drie zijn extern gericht (dienstbetoon, getuigenis, integratie).

Deze 9 worden gescoord met een vragenlijst. De resultaten worden teruggegeven in de vorm van ‘circles of strenghts’. Hierin worden de sterke en zwakke aspecten van de gemeente zichtbaar. De kenmerken zijn een set katalysatoren die de levenskracht en levensvatbaarheid (= ‘vitaliteit’) in beeld brengen. Meer info…

Natuurlijke gemeenteopbouw – Christian Schwartz (ouder)
Schwartz biedt een interessant model, maar gaat daarbij sterk uit van dat wat het minst goed is in de gemeente. Het beeld erbij is dat van een ton met duigen, waarbij het water wegstroomt via de kortste duig.

Het onderzoek past qua termen en kernkwaliteiten goed bij functioneren en taal van evangelische geloofsgemeenschappen. De methode om ‘de zwakste schakel’ als 1e aan te pakken is tegenwoordig omstreden. Recenter wordt gebruikt gemaakt van ‘waarderende’ gemeenteopbouw. Meer info…

Handboek gezonde gemeente – Robert Warren
Dit biedt kerken een bezinning / onderzoek naar de vitaliteit als gemeente. Meer info…