De KerkKijker

De KerkKijker is ontwikkeld om kerken te begeleiden bij een bezinning op hun toekomst.
Op deze pagina meer informatie over het nut, de onderdelen en het eindresultaat: Het ToekomstBeeld.

 • Samen Zoeken
 • Kijker 1
 • Kijker 2
 • Kijker 3
 • ToekomstBeeld
 • Stappenplan

De KerkKijker is ontwikkeld om –in een wereld die snel verandert– na te denken over hoe je als kerk kunt zijn en worden in de toekomst.

Stilstand betekent voor een kerk dat je niet meegaat met de tijd die God je geeft, dat je minder deel gaat uitmaken van de veranderende omgeving waarin God je een plek geeft. Stilstand heeft o.m. tot gevolg dat je als kerk steeds meer de aansluiting mist met mensen, en steeds minder missionair en diaconaal actief bent.

Handelingen 15 laat iets zien van hoe de jonge kerk besluiten nam t.a.v. een toekomst waar ‘aanpassing en verandering’ een grote rol spelen. Om nieuwe groepen te bereiken en in te passen moesten keuzes gemaakt worden: welke oude gewoonten behouden en welke nieuwe omarmen?

In overeenstemming met de heilige Geest hebben wij besloten… (Handelingen 15:28)

Samen met de Heilige Geest besluiten hoe je als kerk verder gaat, in een proces van bezinning, vergaderen, gebed en besluitvorming.

De KerkKijker is ontwikkeld om dit soort bezinning te ondersteunen. Via drie ‘Kijkers’ onderzoek je als kerk scenario’skernwaarden en missionaire & diaconale mogelijkheden.

Kijker 1: Kansrijke scenario’s voor je kerk

Voor de modellen of scenario’s kiest een kerk in het voorbereidingstraject maximaal acht ‘modellen van kerk zijn’. (Zoals die binnen de PKN verzameld zijn en beschreven in ‘30 kansrijke modellen’.)

Deze modellen worden vervolgens herschreven naar de plaatselijke situatie en naar een eigen kerkelijke terminologie.

Elk kerklid moet drie keer kiezen uit steeds diezelfde modellen:

 • Welk model lijkt je het beste voor je kerk?
 • Welk model lijkt je het beste voor je stad / dorp / streek / wijk
 • In welk kerkmodel zou je zelf het liefst functioneren?

Stappen

Als kerkleden ga je eerst met elkaar in gesprek over de modellen.
Vervolgens geeft je je mening online en daarna ga je verder met Kijker 2.

Kijker 2: Kernwaarden die je wilt inzetten

Goed beleid van een kerk wordt gevormd door een 3-tal onderdelen:

 • Visie: de horizon: zien waar het allemaal naartoe moet gaan
 • Missie: het traject dat je kunt overzien in een bepaalde termijn
 • Kernwaarden: wat je hebt gekregen… en wilt vasthouden.

“Kernwaarden geven een basis voor je organisatie.
Ze levend houden, doorgeven en toepassen zijn essentieel”

Kernwaarden worden bij kerkplanting gebruikt voor identiteitsbepaling.

Wanneer je als kerk je kernwaarden ‘onderzoekt en samen ontdekt’ krijg je in beeld wat jouw kerk van God gekregen heeft. In de toekomst vormen de kernwaarden je identiteit, helpen je te zien waar het je als kerk om gaat en wat je wilt doorgeven. Het beïnvloedt je dagelijkse praktijk en geeft je kerk een basis bij het nemen van beslissingen. Het lijkt een beetje op wat je kunt lezen in Deut 6:6-9.

“Houd de geboden die ik je vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze je kinderen in <…> spreek er steeds over <…> draag ze als een teken om je arm <…> en je voorhoofd.

In de 2e Kijker kiezen de mensen uit een door de kerk en ons bureau samengestelde lijst van 25 waarden per persoon drie kernwaarden.
De top 5 van de gemeente geeft snel inzicht wat God je als kerk heeft gegeven, wat je als ‘lichaam van Christus’ uniek maakt.
Het geeft handvatten hoe je je als kerk in de toekomst kunt inzetten!

Kijker 3: Missionaire & diaconale mogelijkheden onderzoeken

Kerken bestaan steeds meer in relatie tot hun omgeving. Of ze willen die connecties meer gaan vormgeven.
Via de 3e Kijker krijg je in beeld welke connecties je als kerk al hébt en welke er mogelijk zijn.

Dit biedt je als kerk de kans om op nieuwe manieren naar je omgeving te kijken.
En – na verdere uitwerking – je gericht in te kunnen zetten op die plaatsen waar je nodig bent en,
gezien je gaven en talenten als kerk, je ook meest vruchtbaar kunt zijn.

Een optioneel vervolg op Kijker 3 is de inzet van ‘mensen krijgen gezicht
(daarover meer op de kerkplanting.kerkwerk.nl)

ToekomstBeeld

Op basis van de uitkomsten van de drie Kijkers schrijft Bureau Kerkwerk een rapport.

Hier vindt u een geanonimiseerd voorbeeldrapport van een SpiegelBeeld en Toekomstbeeld

Stappenplan voor de uitvoering van de KerkKijker

 1. Informatie over KerkKijker bij kerkenraad. Eventueel telefonisch toegelicht.
 2. Eventueel aangevuld met een intakegesprek. (Dit is gratis indien het bij Bureau Kerkwerk in Zwolle plaatsvindt.
 3. Besluitvorming in kerkenraad over gebruik van de KerkKijker
  • Bespreken of er een combi met de KerkSpiegel gewenst is
 4. Opzetten en starten met een informatietraject aan de gemeente
 5. Definitieve versie ONLINE en (eventueel in PRINT) naar de gemeente, naar elke persoon (of adres) die kan en wil invullen.
 6. Start- en einddatum invultraject communiceren met gemeente.
 7. Na afronding conceptrapport opstellen door Bureau Kerkwerk en naar kerkenraad sturen.
 8. Na akkoord kerkenraad (inclusief eventuele wijzigingen) definitief rapport naar kerkenraad ter verspreiding in de gemeente.
 9. Een gemeenteavond om de uitkomsten te bespreken en waar gewenst ook de mogelijke plannen.